Skip to main content
course-thumbnail

วิธีรับมือเมื่อผู้ป่วยหยุดใช้สารโอปิออยด์ (Opioid Withdrawal and Treatment)

สารโอปิออยด์ เป็นสารที่ใช้ทางการแพทย์อย่างแพร่หลาย กลไกการออกฤทธิ์เกี่ยวข้องกับกลไกของสมองส่วนความสุขหรือ reward system ซึ่งทำให้เกิดภาวะติดได้ การหยุดหรือลดปริมาณการใช้สารโอปิออยด์อาจทำให้เกิดอาการถอน แม้ว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต แต่ก็ทำให้เกิดความไม่สุขสบายและนำไปสู่การกลับไปเสพติดซ้ำได้ การบำบัดรักษาอาการถอนจากสารโอปิออยด์ และยาอื่น ๆ ที่ลดอาการถอน รวมทั้งการบูรณาการเข้ากับทางเลือกในการรักษาอื่น รวมไปถึงจิตสังคมบำบัดที่จะดำเนินการต่อหลังจากอาการจากการหยุดโอปิออยด์ให้ดีขึ้นอีกด้วย

นพ. ดนัย อินทรกำแหง ผู้เขียนบทความการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์นี้มุ่งเน้นการบำบัดรักษาอาการถอนจากสารโอปิออยด์ การรักษาแบบบูรณาการกับการรักษาทางเลือกอื่น รวมไปถึงจิตสังคมบำบัดภายหลังการบำบัดรักษาภาวะถอนจากการหยุดโอปิออยด์


  • หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง: 1 คะแนน
  • วันที่รับรอง: 1 มีนาคม 2564
  • วันที่หมดอายุ: 31 พฤษภาคม 2564

Sponsored by

Enroll