MIMS Education

Theo dõi huyết áp tại nhà: Một tiếp cận giản lược

Theo dõi huyết áp tại nhà: Một tiếp cận giản lược

Family MedicineGeneral PracticeInternal MedicineCardiology
A badge with ribbon in color black Không cấp CME/CPD | An analog clock in color black 30 Minutes | A black calendar with white triangle in center that has a black exclamation point in the middle 01 Jun 2025 

Tổng quan

Nội dung

Tăng huyết áp (HA) thường được chẩn đoán khi bệnh nhân có, trong 2 lần riêng biệt, huyết áp tâm thu ≥140 và/hoặc huyết áp tâm trương ≥90. Chẩn đoán tăng huyết áp thường dựa trên phép đo huyết áp tại phòng khám hay bệnh viện. Tuy nhiên, HA có thể thay đổi đáng kể khi đo ở phòng khám so với HA đo ở ngoài phòng khám. Theo dõi huyết áp tại nhà cũng cho thấy có mối liên hệ chặt chẽ hơn với tổn thương cơ quan đích liên quan đến tăng huyết áp và các chẩn đoán tim mạch lâm sàng so với đo huyết áp tại phòng khám. Học phần này thảo luận về việc theo dõi huyết áp tại nhà, khi nào nên sử dụng và cách thực hiện, các công cụ đã được phê duyệt cho việc theo dõi huyết áp tại nhà và các khuyến nghị về việc sử dụng nó ở châu Á.

Mục tiêu của khóa học

Sau bài giảng này, học viên sẽ có thể:

  • Thảo luận về định nghĩa và ảnh hưởng của bệnh tăng huyết áp trên toàn cầu và trong khu vực
  • Hiểu rõ về hai phương pháp đo huyết áp tại nhà
  • Hiểu rõ các chỉ định, kỹ thuật và tầm quan trọng của việc theo dõi huyết áp tại nhà

Các đề mục

  • Tổng quan về tăng huyết áp tại châu Á
  • Đo huyết áp tại nhà - lợi ích và các cách thực hành
  • Đo huyết áp tại nhà - chỉ định, kỹ thuật, tần suất, các công cụ đã được phê duyệt, tư vấn bệnh nhân, thử thách
Something went wrong.